הרשמה

מנהלת בית הספר:

ד"ר נעמי ליברמן

מזכירות:

יוחנה : 02-6750723

תמר: 02-6750758

מענה בימים א' – ה' , בשעות 8:00-14:00

ניתן להשאיר הודעה בתא קולי

דוא"ל:

bslh@michlalah.edu

bslhjer@michlalah.edu

e_studies@michlalah.edu

כתובתנו:

מכללה ירושלים, ת.ד. 16078 בית וגן ירושלים 9116002

נוהל ביטול למודים:

ההרשמה ללימודים בביה"ס להשתלמויות בשנה"ל תשפ"ד,
להלן נוהל הפסקת לימודים:
הפסקת לימודים ו/או ביטול הרשמה ייעשו באמצעות הודעה בכתב בלבד לבית הספר להשתלמויות
בדואר אלקטרוני: bslh@michlalah.edu
לומד/ת שלא הודיע/ה בכתב על הפסקת לימודים או ביטול הרשמה לאחר שהתקבל/ה, י/תחוייב לשלם את שכר הלימוד, בהתאם לנוהלי הפסקת לימודים. תאריך קבלת ההודעה בכתב במכללה הוא התאריך הקובע לחישוב יתרת שכר הלימוד.
הודעה בכתב על ביטול הרשמה עד לשבועיים לפני מועד פתיחת הקורס – תזכה את הנרשמ/ת בהחזר מלא של התשלום ששולם בגין שכר לימוד. דמי ההרשמה לא יוחזרו.
 1. הודעה בכתב על ביטול הרשמה בשבועיים שלפני פתיחת הקורס , תחייב את הלומד/ת ב %10 משכר הלימוד המלא. דמי ההרשמה לא יוחזרו.
 2. הודעה בכתב על ביטול ההרשמה בשבוע הראשון מיום פתיחת הקורס ועד למועד ההודעה, או לאחר קיום מפגש אחד, תחייב את הלומד/ת ב %20 משכ"ל המלא. דמי ההרשמה לא יוחזרו.
 3. הודעה בכתב על ביטול ההרשמה בשבועיים הראשונים מיום פתיחת הקורס ועד למועד ההודעה, או לאחר קיום שני מפגשים, תחייב את הלומד/ת ב %30 משכ"ל המלא. דמי ההרשמה לא יוחזרו.
 4. הודעה בכתב על ביטול הרשמה בחודש הראשון מיום פתיחת הקורס ועד למועד ההודעה , או לאחר קיום ארבעה מפגשים, תחייב את הלומד/ת ב %60 משכ"ל המלא. דמי ההרשמה לא יוחזרו.
 5. במקרה של הפסקת לימודים החל מחודש לאחר תחילת הקורס ואילך, או לאחר קיום ארבעה מפגשים, תחייב את הלומד/תבמלוא שכר הלימוד.
 6. בקורסים מרוכזים, או בקורסי קיץ :
  לאחר תחילת הקורס- אין החזר שכל לימוד גם במקרה של הודעה בכתב.
  משבוע לפני תחילת הקורס - יחוייב הנרשם/ת בתשלום של 50% משכר הלימוד המלא. ודמי רישום לא יוחזרו.
 7. לומד/ת לא יוכלו להעביר לאחר/ת את זכותם ללמוד למישהו אחר.
 8. לומד/ת לא יוכלו להעביר לאחר/ת את זכותם ללמוד למישהו אחר.
 9. מסיבות אתיות, בקורסי טיפול )CBT ,ליווי רוחני( שבהם יש בין השאר דינמיקה ושיתוף אישי-קבוצתי, לא יתאפשר ביטול לימודים והחזר שכ"ל עפ"י הנוהל הנ"ל גם במקרה של הודעה בכתב, אלא לאחר דיון בוועדת חריגים.

כל הודעה טלפונית או הודעה אישית למרצה או למזכירה לא תתקבל ולא תיחשב כהודעה רשמית על ביטול הלימודים.

במקרים שלהלן, לא ניתן לבטל רישום לקורס ואין החזר שכ"ל:
א. בקורסים שעלותם פחות מ 750 ₪ אין החזר שכר לימוד לאחר תחילת הקורס, גם במקרה של הודעה בכתב על ביטול.
ב. בקורסים מרוכזים (כגון קורסי קיץ) לא ניתן לקבל החזר שכ"ל לאחר פתיחת הקורס, גם במקרה של הודעה בכתב על ביטול.
ג. בקורסי טיפול : CBT וליווי רוחני. ד. לא ניתן לבטל לימודים לקורס לאחר קבלת אישור לימודים לקורס זה.

להורדת נוהל הפסקת לימודים

יצירת קשר